Gemeinsam handeln statt Abschottung: Grüne aus den Quattropole-Städten fordern schnellstmögliche Grenzöffnung

Gemeinsam mit der Grünen Stadtratsfraktion Saarbrücken und den weiteren Grünen Mitgliedern im Quattropole-Verbund der Städte Luxemburg, Metz, Trier und Saarbrücken spreche ich mich für eine schnellstmögliche Grenzöffnung aus. Dazu haben wir eine gemeinsame Erklärung im Vorfeld des Europatages am 9. Mai abgegeben: 

Auch in der ersten Maiwoche bleibt das Corona-Virus das Thema, das uns alle beschäftigt – europaweit. Eine Maßnahme, die zur Eindämmung getroffen wurde, sind die Grenzschließungen in der Großregion: Seit 16. März sind die Grenzen zwischen Deutschland und Luxemburg sowie Frankreich dicht. Die Städte der Quattropole, einem Netzwerk bestehend aus den vier Städten Luxembourg, Metz, Saarbrücken und Trier, die jeweils nur eine Stunde Bus- oder Zugfahrt voneinander entfernt liegen, sind nach einem Vierteljahrhundert erstmals wieder voneinander getrennt. 25 Jahre nach dem Inkrafttreten des Schengen-Abkommens schmerzt uns das sehr.

Auch wenn die Grenzschließungen in bester Absicht geschahen – zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus‘ und damit unter Rücksicht auf die Gesundheit der Bevölkerung – den Pendler*innen wird dadurch der tägliche Arbeitsweg erschwert. Seit Bestehen der Anordnung vom 16. beziehungsweise 20. März 2020 hat sich gezeigt, dass diese Maßnahme zu erheblichen Belastungen der Wirtschaft in der Großregion führen, der Warenverkehr beeinträchtigt wird und insbesondere Bürger*innen, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, der tägliche Arbeitsweg enorm erschwert wird.

Die Grünen in den Städten der Quattropole halten es für geboten, die Grenzen wieder zu öffnen, um den Tausenden Pendler*innen ihren täglichen Arbeitsweg zu erleichtern1. Auch die Lockerungen anderer Maßnahmen, die in verschiedenen Geschwindigkeiten ablaufen, müssen zwischen Städten und Regionen der Großregion koordiniert werden um Chaos zu vermeiden.

Die Großregion ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr eng zusammengewachsen. Wege zur Lösung der aktuellen Krise können nur international, durch gemeinsames, entschlossenes Handeln, gefunden werden. Die jahrzehntelang gelebten und gepflegten freundschaftlichen Verhältnisse zu den Nachbarstaaten und die Zusammenarbeit beweisen dies. Insbesondere im Herzen von Europa geht es gar nicht ohne internationale Zusammenarbeit.

Dass die Großregion Freundschaft und Humanität auch in Zeiten der Corona-Pandemie lebt, zeigt sich darin, dass Hospitäler in Luxemburg, das Saarbrücker Klinikum sowie das Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier weiterhin Patient*innen aus der französischen Region Grand Est im Rahmen bestehender Möglichkeiten aufnehmen. Diesen europäischen Geist der Zusammenarbeit, des Friedens und der solidarischen Freundschaft gilt es zu bewahren und aufrecht zu erhalten.

Die Grünen in den Quattropole-Städten begrüßen daher auch die rezent angekündigte Grenzöffnung an vier Orten und fordern ausdrücklich, dass alle anderen Grenzübergänge zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg ebenfalls möglichst schnell wieder frei passierbar sind – unter ständiger Neubewertung der Lage und in Rücksprache mit Fachleuten. In diesem Sinne unterstützen wir auch die Ergebnisse des Gipfels der Großregion vom 28.4., der eine koordinierte Exit-Strategie und das Abschaffen der Hindernissen an den Grenzen sowie eine enge und abgestimmte Zusammenarbeit verlangt.

Des Weiteren fordern die Grünen eine koordinierte Zusammenarbeit in den Bereichen des Quattropole-Leitbildes: Mobilität, Wirtschaft, Bildung/Ausbildung, Kultur, Tourismus, Sozialpolitik und Umwelt. Beispiele wären eine regionale Strategie und Gesundheitsrichtlinien für den Tourismus in der Großregion oder das gemeinsame Fördern der Telearbeit in der Region.

Kontakte:

Metz: Marylin Molinet, Conseillère déléguée, Tel. +33 (0)6 98 10 24 97, mmolinet@mairie-metz.fr

Trier: Anja Reinermann-Matatko, Fraktionsvorsitzende, +49 (0)176 – 98804341, anja.reinermann-matatko@gruene-trier.de

Saarbrücken: Thomas Brass, Stadtverordneter, +49 172 6914049, t.brass@gruene-fraktion-sb.de

Lëtzebuerg: Christa Brömmel, Gemengeconseillère déi gréng Stad Lëtzebuerg, Tel. +352 621 799 508, cbroemmel@greng.lu

Linda Gaasch, Gemengeconseillère déi gréng Stad Lëtzebuerg, Tel. +352 691 490 596. lgaasch@vdl.lu

Gemeinsam Erklärung am Virfeld vum Europadag den 9. Mee, verfaasst vun de grénge Memberen am Quattropole, dem Verbond vun de Stied Tréier, Lëtzebuerg, Saarbrécken a Metz

Zesummen handelen amplaz sech ofzegrenzen :

Gréng aus de Quattropole-Stied fuerderen, Grenze sollen esou séier wéi méiglech erëm opgemaach ginn

De Coronavirus bleift och an der éischter Meewoch den Theema, deen eis alleguerte beschäftegt – europawäit. Eng Mesure, déi geholl gouf, fir de Virus anzedämmen, war d’Fermeture vun de Grenzen an der Groussregioun. Zënter dem 16. Mäerz sinn d’Grenzen tëschent Däitschland a Lëtzebuerg a Frankräich zou. Déi Stied aus der Quattropole, dem Reseau vun de véier Stied Lëtzebuerg, Metz, Saarbrécken an Tréier – nëmme maximal eng Stonn Bus- oder Zuchrees vuneneen ewech – si fir d’éischt zënter engem Véierelsjoerhonnert erëm getrennt. Dat ze gesinn, 25 Joer nom Akraafttriede vum Schengenofkommes, deet wéi.

D’Fermeture vun de Grenzen ass mat dem gudde Wëlle geschitt, d’Ausbreedung vum Coronavirus ze bremsen an d’Gesondheet vun der Bevëlkerung ze schounen. Mä besonnesch déi Leit, déi all Dag um Wee fir op d’Aarbecht iwwer d’Grenz mussen, hunn et elo méi schwéier. Zënter der Veruerdnung vum 16. respektiv 20. Mäerz huet sech gewisen, datt duerch dës Mesure d’Wirtschaft an der Groussregioun däitlech belaascht ass, de fräie Wuereverkéier beanträchtegt gëtt a besonnesch déi Bierger*innen, déi an de sougenannte systemrelevante Beruffer schaffen, grouss Schwieregkeeten op hirem alldeegleche Wee fir op d’Aarbecht hunn.

Déi Gréng aus deene véier Quattropolestied halen et fir virrangeg, d’Grenzen opzemaachen an doduerch deenen Dausende vu Grenzpendler *innen de Wee fir op hir Aarbecht ze erliichteren2. Och mussen déi weider Mesuren am Kader vum Déconfinement, deen an all Land an ënnerschiddlecher Vitess ofleeft, tëschent de Stied a Regioune vun der Groussregioun koordinéiert ginn, fir Chaos ze vermeiden.

D’Groussregioun ass an de leschte Joerzéngten enk zesummegewuess. Weeër aus der aktueller Kris eraus kënnen nëmmen international an duerch gemeinsaamt an decidéiert Handele fonnt ginn. Dat ass méiglech, well mir zënter Laangem gutt frëndschaftlech Relatioune mat eisen Nopeschlänner hunn a mat hinnen enk zesummeschaffen. Grad am Häerz vun Europa geet et net ouni international Zesummenaarbecht.

D’Groussregioun lieft Frëndschaft an Humanitéit och an der Zäit vun der Coronapandemie. Dëst weist sech doranner, datt d’Spideeler zu Lëtzebuerg, d’ Saarbrücker Klinikum an d’ Corona-Gemeinschaftskrankenhaus zu Tréier weiderhi Patient*innen aus dem franséische Grand-Est ophuelen a versuergen. Et ass dësen europäesche Geescht vun Zesummenaarbecht, Fridden a Solidaritéit, dee mir oprecht erhale mussen.

Déi Gréng an de Quattropole-Stied begréissen dohir och déi rezent ugekënnegt Ouverture vu véier Grenziwwergäng a schwätzen sech weiderhin dofir aus, datt d’Grenzen esou séier wéi méiglech an iwwerall tëschent Däitschland, Frankräich a Lëtzebuerg opgemaach ginn – woubäi déi sanitär Situatioun stänneg a mat Récksprooch vu Fachleit am A ze behalen ass.

Mir begréissen d’Conclusioune vum Sommet vun der Groussregioun vum 28.4., wou och eng koordinéiert Exitstrategie, d’Ofschafe vun de Grenzbarrièren an eng konzertéiert Zesummenaarbecht verlaangt gouf.

En plus fuerderen déi Gréng eng koordinéiert Zesummenaarbecht an de Beräicher vum Quattropole-Leitbild : Mobilitéit, Educatioun/Formatioun, Kultur, Tourismus, Sozialpolitik an Ëmwelt. Beispiller wieren eng regional Strategie souwéi gemeinsam Gesondheetsrichtlinne fir den Tourismus an der Groussregioun oder Teleaarbecht an der Regioun zesummen ze fërderen.

Déclaration commune des Verts, membres du Quattropole, des villes de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves, en vue de la Journée de l’Europe du 9 mai

Agir ensemble plutôt que de se s’isoler : les Verts des villes membres du Quattropole demandent l’ouverture la plus rapide possible des frontières

Durant cette première semaine de mai, le coronavirus reste notre préoccupation majeure – à l’échelle européenne. Une des mesures prises pour enrayer cette situation a été la fermeture des frontières de la Grande Région : depuis le 16 mars, les frontières entre l’Allemagne, le Luxembourg et la France sont fermées. Les villes du Quattropole, un réseau composé des quatre villes de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves, chacune à une heure de bus ou de train, sont à nouveau séparées les unes des autres après un quart de siècle. 25 ans après l’entrée en vigueur de l’accord de Schengen, cela nous attriste.

Même si les fermetures de frontières se sont déroulées dans les meilleures intentions – pour ralentir la propagation du virus et, partant, pour préserver la santé de la population – les frontaliers sont quotidiennement confrontés à des difficultés dans leur travail. Depuis l’adoption des ordonnances respectives du 16 et du 20 mars 2020, il est apparu que cette mesure engendrerait des charges considérables pour l’économie de la Grande Région, qu’elle affecterait les échanges de marchandises et, en particulier, qu’elle entraverait considérablement le travail quotidien des citoyens exerçant des activités d’importance majeure.

Les Verts des villes membres du Quattropole estiment qu’il est nécessaire de rouvrir les frontières afin de faciliter le travail quotidien de milliers de frontaliers3. De plus, les mesures d’assouplissement, qui se déroulent à vitesse différente d’un pays à l’autre, doivent également faire l’objet d’une coordination entre les villes et les régions de la Grande Région pour éviter le chaos.

Au cours des dernières décennies, la Grande Région a connu un commun et fort développement. Les pistes permettant d’entrevoir des solutions à la crise actuelle ne peuvent se trouver que de manière internationale, par une action commune et déterminée. Les relations amicales, vécues et entretenues avec les Etats voisins, ainsi que leur collaboration pendant des décennies en témoignent. Au cœur même de l’Europe en particulier, cette collaboration est tout à fait vitale.

Qu’au sein de la Grande Région s’exprime également de l’amitié et de l’humanité en pleine période de pandémie du coronavirus est attesté par le fait que les hôpitaux de Luxembourg, le centre hospitalier de Sarre et le Centre communautaire de soins corona à Trèves continuent d’accueillir des patients de la région française du Grand Est, dans la mesure du possible. Cet esprit européen de coopération, de paix et de solidarité doit être préservé et maintenu.

Les Verts des villes du Quattropole saluent de ce fait aussi l’ouverture de la frontière à quatre endroits différents annoncée récemment et demandent expressément que tous les autres points de passage entre l’Allemagne, la France et le Luxembourg soient également rendus libres d’accès le plus rapidement possible, en réévaluant constamment la situation sanitaire et en concertation avec les spécialistes de santé publique. C’est dans cet esprit que nous soutenons également les conclusions du sommet de la Grande Région du 28 avril, qui demande une stratégie coordonnée de sortie du confinement, la suppression des obstacles aux frontières ainsi qu’une coopération étroite.

Les Verts demandent en outre une coopération coordonnée dans les domaines clés investis par le Quattropole : mobilité, économie, éducation/formation, culture, tourisme, politique sociale et environnement. Il s’agirait, par exemple, d’une stratégie régionale et de lignes directrices à mettre en œuvre concernant des mesures sanitaires liées au tourisme dans la Grande Région ou de la promotion conjointe du télétravail.